ҮР ДҮН — Нүүр - IW:LEARN

Тодорхой гарсан үр дүн: ... ач холбогдлын талаар олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах, их, бага гүнтэй артезийн болон карстын зэрэг газар доорх усыг уур амьсгалын өөрчлөлтийн ...

Зөв асуултуудыг зөв арга замаар тавих нь

Та асуулт зохиох үедээ энэ асуулт ямар төрлийн хариултууд гаргаж ирэхийг тодорхойлохыг хичээ. Зарим асуулт тодорхой төрлийн хариултыг шаарддаг. Жишээ нь тавьсан асуулттай шууд хамаатай хариулт. Ийм асуултууд нь математикийн ("Энэ тэгш өнцөгтийн талбай хэд вэ?") эсвэл шинжлэх ухааны хичээл дээр ("Ус хэдэн градуст …