ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

2 ДУГААР ЗҮЙЛ. 2006 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДӨР БАТЛАГДСАН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 6 ДАХЬ ЗААЛТЫГ ЭНЭ ХУУЛИЙН 1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ЗААСНЫ ДАГУУ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.

ИЛ УУРХАЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Долоо. Мрдж ажиллах журам, д рэм, зааврууд мөрдөгдөж байгаа журам, дүрэм, заавруудыг өөрийн мэргэжил, албан тушаал, ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дагаж мөрдөж ажиллана. Үүнд: