Sprawdź nasze najlepsze promocje

Pamiętaj, że promocje nie łączą się.

Postanowienia ogólne §1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie, zwanym dalej „Konkursem”. 2. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym „Facebook”. 3. Organizatorem Konkursu jest Pizzeria City Pizza mieszcząca się w Koszalinie przy ulicy Chałubińskiego 10c, zwana dalej „Organizatorem”. 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy „Facebook”, ani też nie jest z nim związany. 5. Portal społecznościowy „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu. 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.   Zasady konkursu §2 1. Konkurs odbywa się na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”, na profilu pizzerii City Pizza, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/citypizzakoszalin/, zwanym dalej „Profilem”. 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 styczeń 2019 r. w momencie opublikowania postu konkursowego, a kończy w dniu 06 luty 2019 r.  3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto na portalu społecznościowym „Facebook”. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umowy o pracę lub odpłatnych umów cywilnoprawnych. 5. Uczestnictwo w konkursie polega na polubieniu profilu Organizatora, polubieniu i udostępnieniu postu z konkursem oraz zaznaczeniu w komentarzu jaką osobę chciałoby się zaprosić na pizzę. 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał właściciel i manager lokalu, którzy wylosują również laureata konkursu.    Nagrody §3 1. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie umieszczone na Profilu, w komentarzu pod postem najpóźniej do dnia 10 lutego 2019 r. w postaci wymienienia imienia i nazwiska laureata. 2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez komunikat wysłany na jego skrzynkę wiadomości portalu Facebook, w terminie 1 dnia od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 3. Nagroda będzie do odebrania u Organizatora za okazaniem dowodu osobistego.  4. Nagrodą główną w Konkursie jest darmowa dowolna pizza w rozmiarze 32 cm z lokalu Organizatora. 5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 6. Organizator może zdecydować się, do chwili ogłoszenia wyników, na wybranie kilku laureatów i przyznanie dodatkowych nagród.   Dane osobowe §4 1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych podanych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego uczestnikach i zwycięzcach zgodnie z Regulaminem.  2. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika Konkursu jest Organizator – Pizzeria City Pizza przy ulicy Chałubińskiego 10c w Koszalinie. 3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów. 4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.   Reklamacje §6 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Chałubińskiego 10c, 75-581 Koszalin, z dopiskiem: „Konkurs – reklamacja”. 2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez uczestników Konkursu w sposób określony w ust. 1 będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Właściciela lokalu w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. 3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. 4. Wszelkie zapytania i sugestie związane z Konkursem uczestnicy Konkursu mogą przesyłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@city-pizza.pl   Zakaz wprowadzania treści bezprawnych §7 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi, o których mowa w §2 ust. 8, z Profilu, jeśli będą one naruszały ogólnie przyjęte normy obyczajowe, a w szczególności zawierały treści powszechnie uznawane za obraźliwe i wulgarne, treści o charakterze erotycznym i pornograficznym, obrażające uczucia religijne oraz uczucia innych osób, treści o tematyce rasistowskiej, przedstawiające przemoc oraz naruszające prawo do prywatności, jak również zawierające treści chronione prawami wyłącznymi udostępnione bez zgody uprawnionych. 2. Usunięcie odpowiedzi, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika w ramach Konkursu.   Postanowienia końcowe §8 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Naruszenie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa może powodować wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują od dnia ich umieszczenia na Profilu w komentarzu pod postem. Dodatkowo Organizator poinformuje na głównej stronie Profilu o fakcie dokonania zmiany Regulaminu. 3. Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do 3 dnia od dnia jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@city-pizza.pl. 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Organizatorem powstałych na gruncie Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie. 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia go publicznie na Profilu tj. w dniu 23.01.2019 r.