Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Худаг гаргасны дараа паспортыг худаг гаргасан компаниар иж бүрэн бөглүүлж, Нийслэлийн Байгаль орчны газраар баталгаажуулж авна. Хоёр. Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйл: Ус ашиглагчид олгох ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

19 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 19.1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, эсхүл ...

БОНБҮнэлгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материал

БОНХ-ын сайдын 2014 оны А-11 дүгээр тушаалаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал шинэчлэгдсэн тул, Ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт гаргахдаа доорх хүснэгтэд дурьдсан материалын өөрийн төсөлд хамаарах хэсгийг бүрдүүлж, уг хүснэгтийг бөглөн ирүүлнэ үү. /Лавлах утас:/ 96480704 ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСЭЛТ, БАРИМТ …

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ/

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5.3, 7.7-Д ЗААСНЫГ ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС ТОГТООХ НЬ: 1. "БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ"-ЫГ 1 ДҮГЭЭР, "БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ"-ЫГ …

Байгал орчны үнэлгээ

Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.6."байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж ...

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын …

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо ТББ нь АМЕП 2 төсөл, БОАЖЯ-тай 2021 оны хамтын ажиллагааны хүрээнд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг ...

Байгаль орчин

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 2 дугаар ...

Baigali orchind nolooloh baidliin unelgeenii argachilsan

12. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачилсан заавар 2009 он 12 "Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо" ТББ 2.2.2 Удирдамж, гарын авлагын арга Удирдамж гарын авлагын арга нь ...

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ... - TRENDS.MN

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо ТББ нь АМЕП 2 төсөл, БОАЖЯ-тай 2021 оны хамтын ажиллагааны хүрээнд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг ...

"ЭКО ҮНЭЛГЭЭ ХХК" БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ. Манай компани нь байгаль орчны төлөв байдлын судалгааг төслийн эхний шатанд буюу төслийн үндэслэлийг боловсруулах техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх, зураг төсөл ...

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр төсөл хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулж байгаа болон учруулсан бол үнэлгээний үнэн зөв эсэхэд хянан магадлагаа хийнэ.

Газар Дэлхий ХХК

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлийг анх Байгаль орчны сайдын (хуучин нэрээр) 2006 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 306 тоот ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний жагсаалт. Гүйцэтгэлийн тайлан. Шилэн ...

2017 оны 12 дугаар сар - Asian Development Bank

БОНҮ - Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ БОМТ - Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө ... Үүний үр дүнд ОНОСХШТ-д зөвхөн "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль" (2012)-д ...